Anh Mạnh Q9 nói để dành toàn bộ sân thượng cho Aquaponics và hôm nay anh đã chọn RXCS Aquaponics với 2 giàn anh em: giàn anh 8 khay rau 100l và giàn em mini 4 khay rau 50l.

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

gian-aquaponics-8-khay-rau-xanh-va-gian-aquaponics-mini-4-khay-rau_0

gian-aquaponics-8-khay-rau-xanh-va-gian-aquaponics-mini-4-khay-rau_1

gian-aquaponics-8-khay-rau-xanh-va-gian-aquaponics-mini-4-khay-rau_2

gian-aquaponics-8-khay-rau-xanh-va-gian-aquaponics-mini-4-khay-rau_3

gian-aquaponics-8-khay-rau-xanh-va-gian-aquaponics-mini-4-khay-rau_5