Cuối tuần hoàn thành và thả cá giàn RXCS Aquaponics 5 khay rau 100L nhà anh Việt, Q8…nối vào hệ 8 khay rau 100L để bao trọn sân thượng luôn…HÓNG…rau phủ toàn giàn leo và sân thượng nào…

Hệ Rau Xanh Cá Sạch Aquaponics chính là hệ tự trồng rau thủy canh hữu cơ (organic) và nuôi cá sạch tại nhà.

he-aquaponics-13-khay-rau-100l-2-ho-ca-750l he-aquaponics-13-khay-rau-100l-2-ho-ca-750l_1 he-aquaponics-13-khay-rau-100l-2-ho-ca-750l_2 he-aquaponics-13-khay-rau-100l-2-ho-ca-750l_3